Yi Chuan 4-6

Alicia from Grays demonstrating Yi Chuan 4

Master Sam Peniston the Witham Wu Kwan instructor demonstrating Yi Chuan 5

Senior grades demonstrating Yi Chuan 6