Yi Chuan Forms 1-3

Amanda and Chloe from Grays demonstrating Yi Chuan 1

Jonathan from Hornchurch demonstrating Yi Chuan 2

Danny from Grays demonstrating Yi Chuan 3